X CYBER SECURITY

Computer, Internet, Cloud en Hack Beveiliging Ransomware en Gijzel Software voorkomen verwijderen, Virus Malware Scanning, Penetration Testing, Corporate, Bedrijf, Privé Netwerk Solutions

Welkom bij X Cyber Security: Oplossingen voor bedrijfs-, zakelijke en privé netwerken met onder meer virus- en malware scanning, penetratie tests en bescherming tegen ransomware en andere kwaadaardige software in Nederland.

XCyberSecurity:
Geen enkel systeem is ongevoelig voor aanvallen, zoals blijkt uit de huidige pandemie van gegevensinbreuken. Elk bedrijf dat gegevens beheert, verzendt, opslaat of op een andere manier met gegevens omgaat, moet systemen invoeren en handhaven om zijn online omgeving in de gaten te houden, kwetsbaarheden op te sporen en beveiligingsgaten zo snel mogelijk te dichten.
Inzicht in het verschil tussen cyber dreigingen en kwetsbaarheden is van vitaal belang voordat de specifieke risico's voor hedendaagse datasystemen worden vastgesteld.
De term "cyber dreiging" verwijst naar beveiligingsvoorvallen of -situaties die uw netwerk of andere gegevens beheersystemen kunnen schaden: X CyberSecurity!
Het niet volgen van protocollen voor gegevensbescherming door een personeelslid resulteert in een datalek, phishing-aanvallen die leiden tot de installatie van malware die uw gegevens infecteert, en zelfs een tornado die het hoofdkwartier van gegevens van uw bedrijf vernietigt en de toegang verstoort, zijn voorbeelden van veel voorkomende soorten bedreigingen van de veiligheid.
De barsten of zwakke punten in een systeem die bedreigingen mogelijk maken en bedreigers ertoe aanzetten ze uit te buiten, staan bekend als kwetsbaarheden X Cyber Security.
SQL-injecties, problemen met de server instellingen, cross-site scripting en het verzenden van gevoelige gegevens in platte tekst zonder encryptie zijn slechts enkele voorbeelden van de verschillende soorten zwakke plekken in de netwerkbeveiliging.
Cyber beveiliging professionals omschrijven een situatie als een risico wanneer de waarschijnlijkheid van het gevaar wordt vergroot door het mogelijke verlies dat eruit kan voortvloeien X Cyber Security.
Pagina 11 CYBERBEVEILIGING
Bedreigingen, aanvallen en beveiligingslekken - Categorieën van kwetsbaarheden
Lekkage, corrupt (verlies van integriteit) (Verlies van vertrouwelijkheid)
Ontoegankelijk of ongelooflijk traag (verlies van beschikbaarheid)
Bedreigingen zijn mogelijke veiligheidsschade aan een asset die het gevolg kan zijn van het uitbuiten van kwetsbaarheden, terwijl aanvallen bedreigingen zijn die al zijn uitgevoerd.
Gebruik van systeemgegevens op een passieve manier zonder systeembronnen te gebruiken.
Actief: Wijzigen van systeembronnen of verstoren van de werking
Buitenstaander - Geïnitieerd van buiten de grens Insider - Geïnitieerd door een partij binnen de organisatie
Computerdieven
Omdat zij toegang hebben tot enorme hoeveelheden technologie, software en gegevens, hebben cybercriminelen de macht om een groot deel van de goed functionerende handel en overheid in de wereld ernstig te ondermijnen. In zekere zin is het doel van computerbeveiliging deze dieven ervan te weerhouden schade aan te richten.
Elke misdaad waarbij een computer betrokken is of die gemakkelijker wordt door het gebruik van een computer, wordt computercriminaliteit genoemd X Cyber Security.
Hoewel deze definitie ongetwijfeld ruim is, stelt zij ons in staat na te denken over de wijze waarop wij onze gemeenschappen, bedrijven en onszelf kunnen verdedigen tegen mensen die computers voor kwade doeleinden gebruiken.
Inzicht in de mensen die deze daden plegen en in hun beweegredenen is één methode om dit te voorkomen of te beperken. De eigenschappen van computerdieven zijn het onderwerp geweest van verschillende onderzoeken. Door onderzoek te doen naar mensen die computers al hebben gebruikt om misdaden te plegen, kunnen we misschien potentiële criminelen identificeren en voorkomen dat er in de toekomst misdaden worden gepleegd.
X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
De Sleepwet in Nederland is eigenlijk een beveiligingsmodel dat is gecreëerd om mensen te helpen bij het nadenken over verschillende facetten van IT-beveiliging.
De Sleepwet-triade doorbreken:
Vertrouwelijkheid
In de moderne omgeving moeten mensen hun privé gevoelige informatie beschermen tegen onwettige toegang.
Het kunnen specificeren en afdwingen van bepaalde toegangsniveaus voor informatie is noodzakelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid.
ONLINE BEVEILIGING Pagina 12
Dit betekent soms dat informatie in verschillende verzamelingen moet worden gegroepeerd op basis van wie er toegang toe moet hebben en hoe gevoelig de informatie werkelijk is, d.w.z. de mate van schade die door een schending van de vertrouwelijkheid zou kunnen worden veroorzaakt.
Toegangscontrolelijsten, volume- en bestandsversleuteling en Unix-bestandspermissies zijn enkele van de meest gebruikte technieken om de geheimhouding te handhaven.
Integriteit
De "I" in Sleepwet Triad staat voor integriteit van gegevens.
Dit is een Sleepwet aspect van de Sleepwet Triade en werd gecreëerd om gegevens te beveiligen tegen verwijdering of wijziging door onbevoegden. Het zorgt er ook voor dat wijzigingen die door bevoegde personen zijn aangebracht en die niet hadden mogen worden aangebracht, ongedaan kunnen worden gemaakt.
Beschikbaarheid
De werkelijke toegankelijkheid van uw gegevens valt onder het derde en laatste deel van de Sleepwet Triade.
Om de informatie te beschermen en te garanderen dat ze toegankelijk is wanneer dat nodig is, moeten de authenticatie procedures, de toegangsroutes en de systemen allemaal correct functioneren. X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
Kennis over het Sleepwet-drieluik
Informatie is het fundament van de Sleepwet-triade. Ondanks het feit dat de meeste IT-beveiliging hierop is gebaseerd, werkt dit een beperkte opvatting van beveiliging in de hand waarbij andere belangrijke zaken worden gebagatelliseerd.
Zo kan beschikbaarheid er weliswaar voor zorgen dat u toegang houdt tot de middelen die nodig zijn om informatie te geven wanneer die nodig is, maar informatie beveiligingsoverwegingen alleen garanderen niet dat iemand anders geen ongeoorloofde toegang heeft tot uw hardware bronnen.
Voor het opstellen en uitvoeren van een effectieve beveiligingsstrategie is het van Sleepwet belang dat u de Sleepwet Triad begrijpt, begrijpt hoe deze werkt en de talrijke basisprincipes kent waarop deze is gebaseerd. Het is van Sleepwet belang de beperkingen die het oplegt te begrijpen. Als u meer weet over de Sleepwet Triad, kunt u de voordelen ervan benutten en eventuele negatieve effecten voorkomen.
Bedreiging en middelen
Wat een bedrijfsmiddel is: Alle informatie die waardevol is en kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot gevoelige informatie, wordt een asset genoemd. Assets kunnen gegevens, apparatuur of andere systeemcomponenten binnen een organisatie zijn: X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
Bijvoorbeeld: Toepassingen op de desktopcomputer, laptop of bedrijfstelefoon van een werknemer zouden ook als activa worden beschouwd. Kritieke infrastructuur is ook een bedrijfsmiddel en omvat zaken als servers en back-up systemen. Informatie activa zijn de meest voorkomende activa in een bedrijf. Hiertoe behoren fysieke bestanden en databases, d.w.z. de gevoelige gegevens die u in handen hebt.
ONLINE VEILIGHEID Pagina 13
Het definiëren van een bedreiging: Een bedreiging is elke gebeurtenis die een bedrijfsmiddel kan schaden, zoals wanneer het wordt misplaatst, weggehaald of door een onbevoegd persoon wordt benaderd.
Bedreigingen worden gedefinieerd als gebeurtenissen die onopzettelijk of onbedoeld de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van een bedrijfsmiddel in gevaar brengen.
Opzettelijke risico's omvatten zaken als criminele hacking of een kwaadwillende insider die informatie steelt, terwijl onopzettelijke bedreigingen vaak een fout van een werknemer, een technische storing of een incident met lichamelijk letsel, zoals een brand of een natuurramp, inhouden.
Reden voor aanvallen tegen XCyberSecurity en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
Aan de hand van de soorten cyber aanvallers kunnen we de motieven en gedragingen van de aanvallers beter begrijpen. Zoals in figuur is aangegeven, vloeien operationele cyber beveiligingsrisico's voort uit drie verschillende soorten acties: I onopzettelijke acties (typisch door insiders) die worden ondernomen zonder kwade of schadelijke intentie; ii) opzettelijke acties (door insiders of buitenstaanders) die opzettelijk worden ondernomen en bedoeld zijn om schade aan te richten; en iii) inactiviteit (typisch door insiders), zoals het nalaten om te handelen in een bepaalde situatie omdat ze niet over de nodige capaciteiten, kennis, richting, of Hier gaat het vooral om opzettelijke acties, waarvan er drie soorten zijn.
1. Politieke redenen zijn onder meer het afleggen van politieke verklaringen, het organiseren van protesten, of het nemen van bestraffende maatregelen. Andere gevallen zijn het beschadigen, onderbreken of in handen krijgen van doelstellingen.
2. Financiële motieven, zoals het stelen van geld of andere economisch belangrijke activa (zoals creditcardnummers of intellectuele eigendom), het plegen van fraude, het saboteren van een industrie, of het gebruik van chantage als slechts een paar voorbeelden.
3. Sleepwet culturele drijfveren voor aanvallen, zoals die van filosofische, religieuze, politieke of zelfs humanitaire aard. Andere Sleepwet culturele drijfveren zijn plezier, nieuwsgierigheid, behoefte aan aandacht, of ego-bevrediging.
soorten doelgericht gedrag van cyber aanvallers en hun redenen CYBER SECURITY Pagina 14
actieve aanvallen Bij een actieve aanval wordt een netwerkkwetsbaarheid gebruikt wanneer een hacker probeert gegevens te wijzigen die zich al op het doel bevinden of die naar het doel worden verzonden.
Soorten actieve aanvallen:
Masquerade: Bij dit type aanval doet de aanvaller zich voor als een bepaalde systeemgebruiker om zo toegang of privileges te verkrijgen boven datgene waarvoor hij is toegestaan. Het is mogelijk om een maskerade uit te voeren door gebruik te maken van gestolen inloggegevens, te zoeken naar beveiligingslekken in software, of het authenticatie proces te omzeilen.
Session replay: Bij dit soort aanval bemachtigt een hacker de sessie-ID om zo de inloggegevens van een geautoriseerde gebruiker te bemachtigen. De binnendringer heeft toegang tot de website en kan elke actie uitvoeren die een geregistreerde gebruiker op de website kan uitvoeren.
Wijzigingen in de bestemming van het bericht of de gegevens op het doelsysteem worden bij deze aanval aangebracht door de header adressen van het pakket te wijzigen.
Gebruikers die het slachtoffer zijn van een denial of service (DoS)-aanval wordt de toegang tot een netwerk of web bron ontzegd. Meestal gebeurt dit door het doelwit te overspoelen met meer verkeer dan het aankan, X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
Bij een gedistribueerde denial-of-service (DDoS)-aanval wordt één doelwit aangevallen door een groot aantal gehackte systemen (ook wel botnet of zombie leger genoemd).
Aanvallen die passief van aard zijn, zijn eerder zeldzaam vanuit het oogpunt van categorisering, maar ze zijn vrij eenvoudig uit te voeren, vooral als het verkeer niet versleuteld is.
Soorten passieve aanvallen:
Afluisteren (tappen): de aanvaller luistert slechts naar de communicatie tussen twee partijen.
Het verkeer mag niet versleuteld zijn om de aanval effectief te maken. De aanvaller kan alle niet-versleutelde gegevens verkrijgen, waaronder een wachtwoord dat wordt verstrekt als antwoord op een HTTP-verzoek.
Analyse van het verkeer: De aanvaller onderzoekt de metadata die in de communicatie worden verzonden om details over de uitwisseling en de betrokken partijen te bepalen, zoals het formaat van het verhandelde verkeer (snelheid, duur, enz.). Bij gebruik van versleutelde gegevens kan verkeersanalyse ook resulteren in aanvallen met crypto analyse, waarbij de aanvaller erin kan slagen informatie te verkrijgen of het verkeer te ontcijferen.
Aanvallen met behulp van software: Zonder medeweten of toestemming van de gebruiker is kwaadaardige code, ook wel malware genoemd, een vorm van programma dat tot doel heeft de controle over het besturingssysteem van een computergebruiker over te nemen of het systeem schade toe te brengen. Het kan behoorlijk schadelijk zijn en moeilijk om er vanaf te komen. Voorbeelden van typische malware worden in de volgende tabel gegeven:
ONLINE BEVEILIGING Bladzijde 15
Kenmerken van virusaanvallen Een virus is computersoftware die schade probeert toe te brengen aan een computersysteem en zich naar andere computers probeert te verspreiden. Een virus hecht zich vaak aan een gastheer bestand of een harde-schijfsector en heeft een gastheer nodig om zich te kunnen verspreiden.
Telkens wanneer de host wordt gebruikt, dupliceert het zich.
Richt zich vaak op het wissen of beschadigen van gegevens.
Hecht zich meestal aan uitvoerbare bestanden met de extensies.doc,.exe, en.bat.
Stuurt regelmatig e-mails. Veel virussen hebben de mogelijkheid om e-mails te sturen naar iedereen in uw contacten boek.
Voorbeelden zijn Melissa, Michelangelo, I Love You, en Stoned.
Worm Een worm is een zichzelf replicerende software die kan worden geprogrammeerd om uiteenlopende taken uit te voeren, waaronder het verwijderen van bestanden en het e-mailen van gegevens. Alleen al het replicatie mechanisme van een worm kan een schadelijk effect hebben op het netwerkverkeer. Via een worm kan een achterdeur in de getroffen computer worden geïnstalleerd.
wordt vaak via een kwetsbaarheid in het systeem ingebracht.
Verspreidt zich van een systeem op het netwerk naar andere systemen daar.
Code Rood, bijvoorbeeld.
Trojaans paard X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
Een gevaarlijk programma dat zich vermomt als betrouwbare software staat bekend als een Trojaans paard.
Omdat de beveiliging in discretionaire contexten gericht is op de gebruiker en door de gebruiker wordt aangestuurd, staan deze omgevingen vaak meer open voor aanvallen van het paard van Troje. Daarom kan de kwetsbaarheid van één gebruikersaccount leiden tot de inzakken van het hele systeem. Trojaanse paarden zijn niet in staat zichzelf te reproduceren.
Heeft vaak backdoor functies of spionagemogelijkheden (zoals een pakketsnuffelaar) die netwerkcontrole op afstand van een machine mogelijk maken.
Wordt vaak verborgen in praktische toepassingen, zoals screensavers of spelletjes.
Voorbeelden zijn Whack-a-Mole, Net Bus, en Back Orifice.
Logische bom
Malware die inert blijft tot ze wordt geactiveerd, wordt een Logic Bomb genoemd. Een specifieke illustratie van een asynchrone aanval is een logische bom.
Logische bommen reproduceren zichzelf niet; in plaats daarvan vereisen ze een trigger-actie, die een bepaalde dag en tijd kan zijn, het starten van een bepaald programma, of het verwerken van een bepaald soort activiteit.
ONLINE BEVEILIGING Pagina 16
Het vervaardigen van backdoors voor malware of andere invasieve doeleinden; backdoors hebben niet alleen gevolgen voor software en hardware, maar ook voor ingebedde chips voor radiofrequentie-identificatie (RFID) en geheugen.
Afluisteren zonder andere apparaten open te breken door toegang te krijgen tot beveiligd geheugen
Hardwarematige manipulatie door indringers, waardoor storingen ontstaan en het normale gedrag wordt verstoord
De ontwikkeling van achterdeurtjes; het bestaan van heimelijke technieken om standaard computer authenticatie systemen te omzeilen
het vervaardigen van namaakproducten, met inbegrip van producten die worden gebruikt om in te breken in systemen en uitzonderlijke activiteiten uit te voeren.
Cyber bedreigingen - Cyber oorlogsvoering: De inzet van digitale wapens door een natie tegen een andere, zoals computervirussen en hacking, met de bedoeling schade, dood en verwoesting te veroorzaken, wordt cyber oorlogsvoering genoemd. Hackers zullen in toekomstige conflicten naast soldaten vechten die traditionele wapens zoals geweren en raketten gebruiken, waarbij ze computercode gebruiken om de infrastructuur van de tegenstander aan te vallen. X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet en een natiestaat of internationale organisatie kan cyberoorlog voeren door computers of informatienetwerken van een ander land aan te vallen en te proberen schade toe te brengen met methoden als computervirussen of denial of service aanvallen.
Cybercriminaliteit: Criminele handelingen die gericht zijn tegen of gebruik maken van een computer, computernetwerk of netwerkapparaat, worden cybercriminaliteit genoemd.
Cybercriminelen of hackers die winst willen maken met hun misdaden, plegen cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit wordt zowel door individuen als door groepen gepleegd.
Sommige online criminelen zijn goed georganiseerd, gebruiken de modernste methoden en hebben uitgebreide technologische vaardigheden. Sommige hackers zijn nieuwelingen.
Cyberterrorisme: De samensmelting van terrorisme met cyberspace staat bekend als cyberterrorisme. Om een regering of haar burgers te intimideren of te dwingen ter ondersteuning van politieke of Sleepwet doelen, gaat het om illegale aanvallen en dreigingen met aanvallen op computers, netwerken en de informatie die zich daarin bevindt.
Voorbeelden hiervan zijn het verkrijgen van toegang tot computersystemen door hacking, het infecteren van zwakke netwerken met virussen, het monitoren van websites, het uitvoeren van Denial of Service aanvallen, of het uiten van terroristische dreigementen via elektronische communicatie.
Cyberspionage: Cyberspionage, ook wel cyberspionage genoemd, is de handeling of praktijk van het verkrijgen van geheimen en informatie van CYBER SECURITY Page 17 individuen, concurrenten, rivalen, groepen, regeringen en vijanden voor eigen, eigen, eigen, of eigen militair voordeel met behulp van methoden op het internet.
Veiligheidsbeleid: Beveiligingsbeleid is een schriftelijke verzameling voorschriften die een organisatie uitvaardigt om ervoor te zorgen dat gebruikers die toegang hebben gekregen tot bedrijfstechnologie en informatiemiddelen zich houden aan de regels en normen met betrekking tot de beveiliging van informatie.
Een beveiligingsbeleid wordt soms een "levend document" genoemd, wat betekent dat het voortdurend wordt bijgewerkt om veranderingen in personeelsbehoeften en technologische vereisten te weerspiegelen.
Om de beveiliging van ons netwerk te regelen, maken wij gebruik van een beveiligingsbeleid. De meeste beveiliging beleidslijnen worden na installatie automatisch ingesteld. Wij kunnen beleidslijnen wijzigen om ze aan te passen aan de omstandigheden van onze specifieke omgeving.
Beveiligingsbeleid is nodig
1) Het verhoogt de effectiviteit.
2) Het ondersteunt verantwoordelijkheid en discipline
3) Een commerciële overeenkomst kan erdoor worden gemaakt of verbroken.
4) Het is goed om het personeel vertrouwd te maken met beveiliging

Er zijn verschillende belangrijke beleidsvoorstellen voor cyber beveiliging die hieronder worden beschreven Virus- en spyware beveiligingsbeleid:
Het helpt bij het vinden van threads in bestanden en het detecteren van apps die verdacht gedrag vertonen. Het verwijdert en herstelt de neveneffecten van virussen en veiligheidsbedreigingen door gebruik te maken van handtekeningen.
Firewall beleid: verbiedt onbevoegde gebruikers de toegang tot systemen en netwerken die verbinding maken met het internet. Identificeert aanvallen van cybercriminelen en elimineert ongewenste bronnen van netwerkverkeer.
Intrusie preventiebeleid: Dit beleid identificeert en stopt automatisch netwerkaanvallen en browser aanvallen. Het beschermt programma's ook tegen kwetsbaarheden en controleert de inhoud van een of meer gegevenspakketten en detecteert malware die via legale routes binnenkomt.
Controle van toepassingen en apparaten: dit beleid beschermt de systeembronnen tegen toepassingen en regelt welke randapparaten op een systeem kunnen worden aangesloten.
Het beleid voor apparaat controle is van toepassing op zowel Windows- als Mac-computers, terwijl het beleid voor apparaat controle alleen op Windows-clients kan worden toegepast.

Cyberspace kan worden gekarakteriseerd als een gecompliceerde omgeving die bestaat uit interacties tussen mensen, software en diensten. Zij wordt in stand gehouden door de internationale verspreiding van apparatuur en netwerken op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.
Dankzij de technologische verbeteringen is het internet vandaag de dag een gemeenschappelijke ruimte geworden die wordt gebruikt door individuen, bedrijven, belangrijke informatie-infrastructuur, militairen en regeringen, en wel op een zodanige wijze dat het onmogelijk is om tussen deze verschillende groepen afzonderlijke grenzen te trekken. Verwacht wordt dat de cyberspace de komende jaren steeds gecompliceerder zal worden door de ontwikkeling van netwerken en de gadgets die ermee verbonden zijn X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
REGELGEVING
Er zijn vijf belangrijke wetten waar men zich mee bezig moet houden als het gaat om cyber beveiliging:
Information Technology Act, 2000 De Nederlandse cyber wetgeving wordt geregeld door de Information Technology Act, die in 2000 is vastgesteld. Het belangrijkste doel van deze wet is een betrouwbare juridische integratie van e-handel te bieden door registratie van real-time gegevens bij de overheid mogelijk te maken.
Maar naarmate cyber aanvallers sluwer werden en de menselijke neiging om misbruik te maken van technologie toenam, volgden er een aantal veranderingen.
In de ITA, die door het Nederlandse parlement is aangenomen, zijn de verschrikkelijke sancties en straffen vastgelegd die de sectoren e-governance, e-bankieren en e-handel moeten beschermen. Nu is het toepassingsgebied van de ITA uitgebreid tot alle nieuwe communicatiemiddelen.
De IT-wet is de belangrijkste wet die richting geeft aan de volledige Nederlandse wetgeving om cybercriminaliteit rigoureus aan te pakken:
Sectie 43 - is van toepassing op degenen die schade toebrengen aan computersystemen zonder toestemming van de eigenaar. De eigenaar kan in dergelijke gevallen een volledige vergoeding van de totale schade eisen.
Artikel 66 - Van toepassing in het geval dat een persoon aantoonbaar oneerlijk of frauduleus een van de in artikel 43 genoemde gedragingen heeft gepleegd. De gevangenisstraf kan in dergelijke situaties oplopen tot drieënzeventig jaar of een boete van maximaal Rs. 5 lakh.
Artikel 66B - Bevat de gevolgen voor het zich op bedrieglijke wijze verschaffen van gestolen communicatieapparatuur of computers, hetgeen een mogelijke gevangenisstraf van drie jaar inhoudt. Deze periode kan ook nog worden aangevuld met een boete van 1 lakh, afhankelijk van de ernst van de overtreding.
Sectie 66C - Deze sectie onderzoekt identiteitsdiefstallen die in verband worden gebracht met digitale handtekeningen, hacker wachtwoorden of andere onderscheidende identificatie-elementen. Indien schuldig bevonden, kan een gevangenisstraf van drie jaar ook worden ondersteund door een boete van Rs.1 lakh.

Identiteitsdiefstal en daarmee verband houdende cyber zwendel zijn opgenomen in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (IPC),\60 - waarop samen met de Informatietechnologie-wet van 2000 een beroep is gedaan.
De belangrijkste relevante bepaling van de IPC heeft betrekking op cyber fraude:
Valsheid in geschrifte (sectie 464) (sectie 464)
Valsheid in geschrifte met voorbedachten rade (sectie 468) (sectie 468)
Valse documentatie (sectie 465) (sectie 465)
Voordoen van een vals document als echt (artikel 471) (artikel 471)
Reputatieschade (artikel 469) (artikel 469)
Wet op de vennootschappen van 2013
De belanghebbenden in het bedrijfsleven verwijzen naar de Companies Act van 2013 als de wettelijke verplichting die nodig is voor de verfijning van de dagelijkse activiteiten. De richtlijnen van deze wet verankeren alle vereiste techno-juridische conformiteiten, waardoor de minder compliant bedrijven in een juridische fix zitten.
De Corporations Act 2013 geeft het SFIO (Serious FraudsInvestigation Office) de bevoegdheid om Nederlandse bedrijven en hun bestuurders te straffen. Na de inwerkingtreding van de Companies Inspection, Investment, and Inquiry Rules, 2014, is het SFIO in dit opzicht nog proactiever en strenger geworden.
De wetgevers hebben verzekerd dat alle wettelijke voorschriften, waaronder cyber forensics, e-discovery en cyber beveiliging diligence, goed zijn gedekt. De Companies (Management andAdministration) Rules, 2014 stelt strenge criteria vast die de cyber beveiligingsverplichtingen en -plichten van de bedrijfsdirecteuren en -leiders verduidelijken.
NIST-naleving
Het Cybersecurity Framework (NCFS), erkend door het National Institute of Standards and Technology (NIST), biedt een gestandaardiseerde aanpak van cyber beveiliging als de meest betrouwbare wereldwijde certificering organisatie.
Het NIST Cybersecurity Framework bevat de nodige regels, normen en best practices om cyber gerelateerde risico's op de juiste manier aan te pakken. Dit kader is gericht op flexibiliteit en kosteneffectiviteit.
Het verbetert de veerkracht en bescherming van kritieke infrastructuur door: cyber beveiligingsrisico's beter te kunnen interpreteren, beheren en beperken - gegevensverlies, gegevensmisbruik te beperken Het vaststellen van de meest vitale taken en bedrijfskritische activiteiten, zodat de nadruk op de beveiliging daarvan komt te liggen Het aantonen van de betrouwbaarheid van organisaties die belangrijke bedrijfsmiddelen beschermen Het helpen focussen van uitgaven om de ROI op het gebied van cyber beveiliging te maximaliseren Het voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen Het ondersteunen van een breder informatie beveiliging programma Door het NIST CSF-framework samen te voegen met ISO/IEC 27001 wordt risicobeheer op het gebied van cyber beveiliging eenvoudiger. Het maakt ook de communicatie eenvoudiger

Naarmate de afhankelijkheid van de mens van technologie zich ontwikkelt, moeten de cyber wetten in Nederland en over de hele wereld voortdurend worden bijgewerkt en aangepast. Door de epidemie is een groot deel van de beroepsbevolking ook op afstand gaan werken, waardoor de behoefte aan app-beveiliging toeneemt.
Wetgevers moeten een stap verder gaan om de bedriegers voor te blijven, zodat ze bij hun oprichting worden voorkomen.
Cybercriminaliteit kan worden bestreden, maar daarvoor zijn gecoördineerde inspanningen nodig van de politici, de internet- of netwerkproviders, de tussenpersonen zoals banken en winkelsites, en vooral de gebruikers. Alleen als deze partijen verstandig handelen en zich houden aan de wetten van cyberland, kan er sprake zijn van online veiligheid en veerkracht.

Basisconcepten van cyber beveiliging, beveiligingslagen, kwetsbaarheid, dreiging, schadelijke handelingen, internet beheer - uitdagingen beperkingen, inleiding cyber beveiliging
X CyberSecurity en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
Computercriminelen, de Sleepwet-triade, activa en dreiging, het doel van aanvallers, actieve en passieve aanvallen, software- en hardware-aanvallen, cyber dreigingen zoals cyber oorlogsvoering en cyberterrorisme, alsook cyberspionage, zijn slechts enkele voorbeelden. Cyber beveiligingsbeleid op brede basis.
Inleiding op Unit II: Cyberspace en het recht en cyber forensisch onderzoek Cyber beveiligingsregels en de functies van het internationaal recht.

Inleiding, Achtergrondinformatie over digitaal forensisch onderzoek, cyber forensisch onderzoek, De behoefte aan digitaal bewijs, cyber bewijs en computer forensisch onderzoek Email Forensics, de Digitale Forensische Levenscyclus, Forensisch Onderzoek, en Computer Forensische Uitdagingen
Mobiele en draadloze apparaten: Inleiding, UNIT - III Cybercriminaliteit groei van draadloze en mobiele apparaten Mobiliteit trends, kredietkaart fraude in het tijdperk van mobiel en draadloos computergebruik, Laptops, Aanvallen op mobiele/celtelefoons, Authenticatie dienstbeveiliging, Beveiligingsuitdagingen van mobiele apparaten, Registerinstellingen van mobiele apparaten, Beveiligingsbeleid en -maatregelen van organisaties in het tijdperk van mobiel computergebruik.
Inleiding, kosten van cybercriminaliteit en bezorgdheid over intellectuele-eigendomsrechten, web bedreigingen voor organisaties, implicaties voor veiligheid en privacy, Sleepwet mediamarketing: veiligheidsrisico's en gevaren voor organisaties, Sleepwet computing en de bijbehorende uitdagingen voor organisaties. UNIT-IV Cyberveiligheid: Implicaties voor de organisatie.
ONLINE VEILIGHEID Pagina 3
Unit V Privacy vraagstukken Fundamentele concepten, aanvallen op de gegevensprivacy, data linking en profilering, privacybeleid en de specificaties daarvan, talen voor privacybeleid, en privacy in verschillende domeinen, zoals financiële en medische

Voorbeelden en minicasussen van cybercriminaliteit
Voorbeelden zijn het hacken van de officiële website van de regering van Maharashtra, het verlies van miljoenen roepies door Nederlandse banken, de aanval op het Parlement, het oprollen van een Nigeriaanse bende door de stadspolitie van Pune, en het faken en spoofen van e-mails. Mini-Cases: Financiële fraude in de cyberspace, Nederlandse zaak van online gokken, Nederlandse zaak van intellectuele eigendom delicten.
 X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
1. Computer Forensics and Legal Perspectives, Wiley, Computer Security Understanding Cyber Crimes, Nina and.
2. Computer- en Cyber Security Principles, Algorithm, Applications, and Perspectives door B.B. Gupta, D.P., and Wang. CRC Press, 2018. ISBN 9780815371335.
Cyber Security Essentials, CRCPress, James Graham, Richard Howard, en Ryan.
2. A Cybersecurity Overview, John  Wu, J. David Irwin, and the T&F at CRC Press.
Cursusresultaten
1. Cyberaanvallen analyseren, vormen van cyber misdrijven, cyber wetten, alsook hoe men zichzelf en uiteindelijk de hele internetgemeenschap kan verdedigen tegen dergelijke aanvallen.
2. Interpreteer beveiligingsincidenten en voer forensisch onderzoek uit.
3. Richtlijnen en praktijken implementeren om privacy problemen aan te pakken
4. 4. Veilige softwaremodules maken en creëren
Pagina 4 CYBER VEILIGHEID
Onderwerp Pagina nr. 1 I Inleiding tot cyber beveiliging - basisbegrippen 5 II Beveiligingslagen 9 III Kwetsbaarheden, bedreigingen en aanvallen in de beveiliging
Cyberspace en de wet & Cyber Forensics 19 6 Nationaal Cyber Security Beleid 22 7 II Cyber Forensics 23 8 III Cybercrime-Mobiele en draadloze apparaten 30
9 III Beveiligingsproblemen in verband met mobiele apparaten 34
10 IV Organisatorische implicaties van cyber beveiliging
12 V Privacy kwesties-Data Privacy-aanvallen 13 V Privacybeleid Talen 11 IV Sleepwet Media Marketing
ONLINE SECURITY UNIT-I Inleiding tot cyber beveiliging, bladzijde 5
Overzicht van cyber beveiliging - Grondslagen van cyber beveiliging X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
Het dringendste probleem op het gebied van cyber beveiliging is de exponentiële groei van cyber dreigingen en -aanvallen.
Aanvallers hebben het steeds vaker gemunt op de systemen met meer geavanceerde methoden. Kleinschalige ondernemingen, grote organisaties en individuen worden allemaal getroffen. Als gevolg hiervan zijn zowel IT- als niet-IT-bedrijven zich bewust geworden van de waarde van cyber beveiliging en werken ze aan de implementatie van alle preventieve maatregelen die ze tot hun beschikking hebben.
Cyber beveiliging omschrijven.
Bij cyber beveiliging gaat het in de eerste plaats om de integratie van mensen, processen en technologieën om het volledige spectrum van beleid en activiteiten op het gebied van dreiging vermindering, kwetsbaarheid vermindering, afschrikking, internationale betrokkenheid, reactie op incidenten, veerkracht en herstel te bestrijken, met inbegrip van computer netwerkoperaties, informatie borging, rechtshandhaving, enz.
X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet en Netwerken, computers, programma's en gegevens worden beschermd door een groep technologieën, procedures en praktijken die bekend staan als cyber beveiliging, tegen aanvallen, illegale toegang en schade.
Cyber beveiliging is een uitdrukking die wordt gebruikt om methoden en procedures te beschrijven die worden gebruikt om digitale gegevens te beveiligen.
De informatie die wordt bewaard, verzonden of gebruikt door een informatiesysteem.
Cyber beveiliging is de verdediging tegen cyberaanvallen op met het internet verbonden systemen, met inbegrip van hun hardware, software en gegevens.
Het bestaat uit de zinsdelen "cyber" en "security", respectievelijk.
Beveiliging heeft betrekking op de bescherming, waaronder de beveiliging van systemen, netwerken, toepassingen en informatie, terwijl cyber verband houdt met technologie waarin systemen, netwerken, programma's of gegevens zijn opgenomen.
Wat maakt cyber beveiliging Sleepwet
Hieronder volgen enkele van de factoren die cyber beveiliging Sleepwet maken in de steeds digitaler wordende wereld:
Cyberaanvallen kunnen bedrijven veel geld kosten om aan te pakken. 
Een datalek kan het bedrijf onherstelbare financiële schade toebrengen, evenals onherstelbare reputatieschade. Cyberaanvallen worden steeds verwoestender. Cyberaanvallen worden gelanceerd door criminelen die meer geavanceerde methoden gebruiken.
ONLINE BEVEILIGING Pagina 6 Verordeningen zoals de GDPR verplichten bedrijven om de persoonsgegevens die zij opslaan, beter te beschermen.
De bovengenoemde factoren hebben cyber beveiliging tot een Sleepwet onderdeel van het bedrijfsleven gemaakt, en de huidige nadruk ligt op het creëren van effectieve reactiestrategieën die de schade in het geval van een cyberaanval beperken.
Een persoon of organisatie kan echter alleen een geschikte reactiestrategie creëren als hij of zij goed op de hoogte is van de basisbeginselen van cyber beveiliging.
Grondbeginselen van cyber beveiliging - Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid verbiedt het openbaar maken van gegevens aan onbevoegden.
Daarnaast houdt vertrouwelijkheid in dat een inspanning wordt gedaan om de vertrouwelijkheid en anonimiteit te beschermen van de toegestane partijen die betrokken zijn bij het delen en opslaan van gegevens.
Vaak komt de vertrouwelijkheid in gevaar door het ontcijferen van gegevens die onjuist zijn geëncrypteerd, Man-in-the-Middle aanvallen, en het onthullen van gevoelige informatie.
Authenticatie met twee factoren en gegevensversleuteling zijn gebruikelijke manieren om de vertrouwelijkheid te waarborgen.
Biometrische verificatie
Munten van veiligheid
Integriteit Integriteit heeft betrekking op het voorkomen dat onbevoegden gegevens kunnen wijzigen.
Integriteit wordt vaak gewaarborgd door de volgende maatregelen Cryptografische controlesommen
Bestandsmachtigingen worden gebruikt.
On onder breekbare stroombronnen
Archivering van gegevens
Beschikbaarheid
Met beschikbaarheid wordt bedoeld dat de gegevens voor de juiste personen op het juiste moment toegankelijk zijn.
Typische voorzorgsmaatregelen om de beschikbaarheid te garanderen zijn Back-up van gegevens naar externe schijven
Firewalls instellen
Extra stroombronnen
Redundantie in gegevens
Soorten cyberaanvallen, pagina
Een uitbuiting van computersystemen en -netwerken wordt een cyberaanval genoemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van schadelijke code om gegevens, logica of computercode te wijzigen, wat kan resulteren in cybercriminaliteit, waaronder informatie- en identiteitsdiefstal.
Cyberaanvallen kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:
1) Online aanvallen
2) Aanvallen op basis van systemen
online aanvallen
Dit zijn de soorten aanvallen die gericht zijn tegen websites of online toepassingen. Hier volgen enkele belangrijke webgebaseerde aanvallen: Injectieaanvallen
Dit is een aanval waarbij bepaalde gegevens in een webapplicatie worden ingebracht om deze te beïnvloeden en de benodigde gegevens op te halen.
SQL-injectie, code-injectie, loginjectie, XML-injectie, enz. zijn enkele voorbeelden.
DNS spoofing 2.
Een vorm van computer veiligheid hacking is DNS spoofing. Wanneer een stukje informatie wordt toegevoegd aan de cache van een DNS-oplosser, antwoordt de naamserver met het verkeerde IP-adres, waardoor verkeer wordt omgeleid naar de computer van de aanvaller of een andere computer. Aanvallen met DNS spoofing kunnen lange tijd onopgemerkt blijven en aanzienlijke veiligheidsrisico's met zich meebrengen.
3. Sessie misbruik X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
Dit is een inbreuk op de beveiliging van een beschermd netwerk die gericht is op een gebruikerssessie. Cookies worden door web toepassingen aangemaakt om de gebruikerssessies en -status bij te houden. Een aanvaller kan toegang krijgen tot alle gebruikersgegevens door de cookies te stelen.
4. Phishing X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
Het doel van phishing-aanvallen is om gevoelige gegevens te bemachtigen, zoals creditcardnummers en inlog wachtwoorden van gebruikers. Het gebeurt wanneer een aanvaller elektronische communicatie gebruikt om zich voor te doen als een betrouwbare entiteit.
5. Gebruik van geweld X Cyber Security en de Sleepwet in Nederland, de aftap wet, de afluisterwet.
Dit is een offensieve stijl die berust op vallen en opstaan. Om echte gegevens te verkrijgen, zoals een gebruikerswachtwoord en een persoonlijk identificatienummer, creëert deze techniek een groot aantal gissingen en valideert deze vervolgens. Beveiligingsexperts kunnen deze techniek gebruiken om de netwerkbeveiliging van een bedrijf te evalueren, terwijl criminelen hem kunnen gebruiken om gecodeerde gegevens te ontcijferen.

6. Ontwrichtende dienst
Dit is een aanval die bedoeld is om mensen de toegang tot een server of netwerkbron te ontzeggen. Dit gebeurt door informatie te verstrekken die een crash veroorzaakt of door het doelwit te bombarderen met verkeer. Om een server aan te vallen, wordt gebruik gemaakt van één systeem en één internetverbinding. Het valt onder de volgende categorieën: Aanvallen op basis van volume - De bit-per-seconde snelheid wordt beoordeeld met de bedoeling de bandbreedte van de beoogde website te verzadigen.
Aanvallen op basis van protocollen: Deze maken gebruik van echte server bronnen en worden gemeten in pakketten.
Aanvallen op de toepassingslaag hebben tot doel de webserver plat te leggen en worden gemeten in verzoeken per seconde.
Aanvallen met woordenboeken
Bij dit soort aanval wordt een lijst van vaak gebruikte wachtwoorden opgeslagen en vergeleken met de originele wachtwoorden om deze te achterhalen.
8. URL-interpretatie Bij dit soort aanval worden bepaalde onderdelen van een URL zodanig gewijzigd dat een webserver webpagina's aanbiedt die de gebruiker niet mag zien.
9. Aanvallen met behulp van File Inclusion
Dit is een soort aanval waarbij een aanvaller de include functie kan gebruiken om kwaadaardige bestanden op de webserver uit te voeren of ongeoorloofde toegang te krijgen tot vitale of toegankelijke bestanden die zich op de webserver bevinden.
10. Aanval door een man in het midden
Dit is een soort aanval die een aanvaller in staat stelt als brug tussen de client en de server te werken door hun verbinding te onderscheppen. Daardoor krijgt een hacker toegang om de gegevens in de onderschepte verbinding te lezen, in te voegen en te wijzigen.
aanvallen op basis van systemen
Dit zijn de soorten aanvallen die erop gericht zijn een computersysteem of computernetwerk schade toe te brengen.
De volgende lijst bevat een aantal belangrijke op systemen gebaseerde aanvallen:
1. Virus
Dit is een specifiek soort schadelijke malware die in computerbestanden infiltreert zonder dat de gebruiker zich daarvan bewust is. Het is een kwaadaardig computerprogramma dat, wanneer het wordt uitgevoerd, kopieën van zichzelf in andere programma's invoegt om zijn eigen replicatie uit te voeren. Bovendien heeft het de mogelijkheid om opdrachten uit te voeren die het systeem schade toebrengen.

2. Worm
Dit is een vorm van malware waarvan het hoofddoel is om zich te verspreiden naar niet-geïnfecteerde systemen door zichzelf te reproduceren. De werking is vergelijkbaar met die van een computervirus. E-mailbijlagen die van betrouwbare afzenders afkomstig lijken te zijn, zijn vaak de startplaatsen van wormen.
Trojaans paard 3.
Zelfs wanneer de computer inactief zou moeten zijn, veroorzaakt deze kwaadaardige malware onvoorziene wijzigingen aan de instellingen en vreemde activiteiten. Het misleidt de gebruiker over zijn werkelijke doel. Hoewel het een doorsnee programma lijkt, zal wanneer het wordt gestart of gebruikt, gevaarlijke code op de achtergrond beginnen te draaien.
4. Achterdeuren
Het is een techniek die de standaard authenticatie procedure omzeilt. Een achterdeur kan door een ontwikkelaar worden opgezet om toegang te krijgen tot een besturingssysteem of programma voor het oplossen van problemen of voor andere doeleinden.
5. Bots Bots zijn geautomatiseerde processen die communiceren met andere netwerkdiensten. De term "bot" is een afkorting van "robot".
Terwijl sommige bots automatisch werken, voeren andere alleen opdrachten uit als reactie op bepaalde input. Crawler-, chatroom- en kwaadwillende bot programma's zijn typische voorbeelden van bots.
ONLINE BEVEILIGING Pagina 10
De bedrijfskritische bedrijfsmiddelen die u probeert te beschermen, moeten centraal staan in de zeven niveaus van cyber beveiliging.
Bedrijfskritische bedrijfsmiddelen zijn het eerste wat u moet beveiligen.
2: Gegevensbeveiliging - Gegevens beveiligingsmaatregelen beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot en opslag van gegevens.
Beveiligingsmaatregelen voor applicaties beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot een applicatie, ongeoorloofde toegang door een applicatie tot uw bedrijfskritische bedrijfsmiddelen en ongeoorloofde toegang tot de interne beveiliging van de applicatie.
4: Beveiliging van endpoints - beveiligingsmaatregelen voor endpoints beschermen de netwerkverbinding tussen apparaten.
5: Netwerkbeveiliging - Netwerk beveiliging maatregelen beschermen het bedrijfsnetwerk en beschermen tegen illegale toegang.
6: Perimeter beveiliging - De fysieke en digitale beveiligingstechnieken die het hele bedrijf beveiligen, zijn opgenomen in de perimeter beveiliging controles.
7: De menselijke laag - In elke cyber beveiliging strategie zijn mensen de zwakste schakel. Bedrijfskritische bedrijfsmiddelen worden beschermd tegen een reeks menselijke bedreigingen, zoals cybercriminelen, kwaadwillende insiders en onvoorzichtige gebruikers, door menselijke beveiligingsmaatregelen, waaronder phishing-simulaties en regels voor toegangsbeheer. Copyright xcybersecurity.eu 2022